Fotografi: Sofie Sloth Petersen – FGU NORD Gladsaxe